Emisná kontrola

EK pomáha dosahovať ciele v oblasti kvality ovzdušia, pomáha zvyšovať dodržiavanie noriem kvality ovzdušia.

 

Automatizovaný informačný systém emisných kontrol (ďalej len „AISEK“) a automatizovaný informačný systém technických kontrol (AIS TK) slúžia na zabezpečenie jednotného postupu výkonu emisných a technických kontrol v rámci celej Slovenskej republiky s využitím systému centrálnej databázy prístupnej z ktoréhokoľvek miesta pripojeného na verejnú počítačovú sieť (Internet).

AISEK a AIS  sú riešené tak aby plne spĺňali podmienky stanovené na informačný systém emisných a technických kontrol zákonom č. 725/2004 Z. z., vyhláškou MDPT SR 29/2006 Z. z. a vyhláškou MDPT SR 578/2006 Z. z. so súčasným zabezpečením komfortu jeho obsluhy primeraného použitému webovému prostrediu.

 

Čo podlieha kontrole?

 

 

Čo si treba priniesť?

 

Cenník TK Viac o TK